Järvamaa turvalisuse arengukava

Kes koostööd tegid? ●

Maavanema eestvedamisel osalesid arengukava koostamisel kohalikud omavalitsused, PPA, Kaitseliit, Päästeamet, Keskkonnaamet, Maanteeamet, Terviseamet, maakonna haridustöötajad, noorsootöötajad, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, eakad, ettevõtted, MTÜ-d jt.

Mis toimus? ●

Arengukava “Turvaline Järvamaa 2014-2020” eesmärgiks on koondada erinevate valdkondade turvalisusega seotud tegevused ühtseks tervikuks, et leida kokkupuutepunkte kus omavaheline koostöö aitaks tõsta üldist turvatunnet maakonnas. Koostöö osapoolte vahel algas juba päris protsessi alguses, esimeseks sammuks arengukava koostamisel oli ühine probleemide kaardistamine. Lisaks laiapõhjalisusele oli arengukava koostamisel läbivaks põhimõtteks tõenduspõhisus ehk tunnetuslike probleemide seostamine tegeliku olukorraga. Arengukava on praeguseks valmis ning kinnitatud 2014. aastal Järva maavanema korraldusega. Arengukava on leitav:

Mis oli tulemus? ●

Arengukava kirjutamise protsessist ning ühiselt seatud eesmärkidest lähtuvalt käivitusid asutuste vahelised ühistegevused. Erinevad osapooled tajuvad paremini oma rolli ja vastutust turvalisuse tagamisel. Lisaks on neil nüüd omavaheline suhtluskogemust ja –kontakti.

Arengukava Turvaline Järvamaa